VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA


Jednoduché účtovníctvo:

 • - kontrola formálnej a vecnej stránky dokladov po stránke účtovnej a daňovej
 • - spracovanie prvotných dokladov podľa postupov účtovania
 • - vedenie peňažného denníka
 • - vedenie knihy dodávateľských a odberateľských faktúr
 • - sledovanie saldokonta pohľadávok a záväzkov
 • - vedenie pokladničnej knihy
 • - vedenie knihy sociálneho fondu
 • - vedenie agendy krátkodobého a dlhodobého majetku
 • - spracovanie interných dokladov
 • - evidencia DPH
 • - spracovanie priznania DPH za zdaňovacie obdobie
 • - spracovanie ročnej účtovnej závierky a uzávierky
 • - spracovanie daňového priznania k dani z príjmu FO
 • - spracovanie iných druhov daní, ktorým klient podlieha
 • - spracovanie vnútropodnikových smerníc na vedenie účtovníctva


Podvojné účtovníctvo:

 • - kontrola formálnej a vecnej stránky dokladov po stránke účtovnej a daňovej
 • - spracovanie prvotných dokladov podľa postupov účtovania pre podvojné účtovníctvo
 • - vedenie účtovného denníka
 • - vedenie hlavnej knihy a kníh analytickej evidencie
 • - vedenie knihy dodávateľských a odberateľských faktúr
 • - sledovanie saldokonta pohľadávok a záväzkov
 • - vedenie pokladničnej knihy
 • - vedenie knihy cenín a sociálneho fondu
 • - vedenie agendy krátkodobého a dlhodobého majetku
 • - spracovanie interných dokladov
 • - evidencia DPH
 • - spracovanie priznania DPH za zdaňovacie obdobie
 • - spracovanie ročnej účtovnej závierky a uzávierky
 • - spracovanie daňového priznania k dani z príjmu
 • - spracovanie iných druhov daní, ktorým klient podlieha
 • - spracovanie vnútropodnikových smerníc na vedenie účtovníctva


Mzdová agenda:

 • - výpočet miezd zamestnancov podľa platnej legislatívy
 • - zrážky z miezd zamestnancov
 • - spracovanie podkladov pre odosielanie miezd na bankové účty zamestnancov
 • - spracovanie mzdových listov zamestnancov
 • - spracovanie a odosielanie výkazov a podkladov pre odoslanie odvodov do Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, doplnkových dôchodkových sporiteľní a na Daňový úrad podľa platných predpisov
 • - výpočet priemerov pre pracovnoprávne účely
 • - výpočet denných vymeriavacích základov pre náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
 • - spracovanie evidenčných listov dôchodkového poistenia
 • - spracovanie potvrdení pre nárok na nemocenské dávky zamestnancov
 • - spracovanie potvrdení pre nárok na dávku v nezamestnanosti vystúpených zamestnancov
 • - vystavovanie potvrdení o príjme na žiadosť zamestnanca
 • - spracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
 • - spracovanie ročného zúčtovania preddavkov na zdravotné poistenie


Personálna agenda:

 • - administratívu spojenú s prijímaním, zmenami a uvoľňovaním zamestnancov (pracovné zmluvy, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, dohody o zmene pracovnej zmluvy, dohody o rozviazaní pracovného pomeru, zápočtové listy)
 • - vedenie osobných spisov zamestnancov
 • - spracovanie údajov v informačnom systéme
 • - zabezpečovanie plnenia oznamovacej povinnosti vo vzťahu k sociálnej poisťovni (registračné listy fyzickej osoby v listinnej aj elektronickej forme), k zdravotným poisťovniam (oznámenia zamestnávateľa v listinnej aj elektronickej forme)
 • - spracovanie dochádzky vrátane kontroly a evidencie dokladov k neprítomnosti na pracovisku (dovolenkové lístky, priepustky, OČR a PN)

NOVINKY

Vážení súčasní a aj budúci klienti. Srdečne Vás zdravím.

Náš najnovší certifikát:
Viac..

Vítame Vás na novej stránke našej firmy. Veríme, že tu nájdete všetky potrebné informácie. Možete nás kontaktovať cez kontaktný formulár.

Lýdia HájikováViac..

Čas je základná devíza, preto je našim cieľom poskytnúť komplexné služby na jednom mieste.

Lýdia HájikováViac..
Spololočnosť eL-ekon s.r.o., sa stále snaží ponúkať Vám čo najkvalitnejšie služby, a preto sa jej zamestnanci snažia získavať stále nové vedomosti:

Spoločnosť eL-ekon, s.r.o. poskytuje...

sdfgs

dghdghdfgh

sdfgsdfgsghsh

sdf sdfg
sgsfg sdfg

Spoločnosť eL-ekon, s.r.o. poskytuje svoje služby klientom už od roku 2005 pod iným zoskupením a v inej podobe, najskôr ako účtovná kancelária Lýdia Hájiková a neskôr postupným transformovaním sa do dnešnej podoby 2 spoločností: účtovnej eL-ekon, s.r.o. a spoločnosti eL-group, s.r.o, ktorá vám založí novú s.r.o., či pomôže pri založení živnosti. Zaoberáme sa širokým spektrom činností súvisiacich s účtovníctvom, mzdami, personalistikou, účtovným a daňovým poradenstvom, ekonomickým poradenstvom, zakladaním spoločností a živností, administratívnymi prácami.Spoločnosť eL-ekon, s.r.o. poskytuje svoje služby klientom už od roku 2005 pod iným zoskupením a v inej podobe, najskôr ako účtovná kancelária Lýdia Hájiková a neskôr postupným transformovaním sa do dnešnej podoby 2 spoločností: účtovnej eL-ekon, s.r.o. a spoločnosti eL-group, s.r.o, ktorá vám založí novú s.r.o., či pomôže pri založení živnosti. Zaoberáme sa širokým spektrom činností súvisiacich s účtovníctvom, mzdami, personalistikou, účtovným a daňovým poradenstvom, ekonomickým poradenstvom, zakladaním spoločností a živností, administratívnymi prácami.Spoločnosť eL-ekon, s.r.o. poskytuje svoje služby klientom už od roku 2005 pod iným zoskupením a v inej podobe, najskôr ako účtovná kancelária Lýdia Hájiková a neskôr postupným transformovaním sa do dnešnej podoby 2 spoločností: účtovnej eL-ekon, s.r.o. a spoločnosti eL-group, s.r.o, ktorá vám založí novú s.r.o., či pomôže pri založení živnosti. Zaoberáme sa širokým spektrom činností súvisiacich s účtovníctvom, mzdami, personalistikou, účtovným a daňovým poradenstvom, ekonomickým poradenstvom, zakladaním spoločností a živností, administratívnymi prácami.

Člen SAU