VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA


Jednoduché účtovníctvo:

 • - kontrola formálnej a vecnej stránky dokladov po stránke účtovnej a daňovej
 • - spracovanie prvotných dokladov podľa postupov účtovania
 • - vedenie peňažného denníka
 • - vedenie knihy dodávateľských a odberateľských faktúr
 • - sledovanie saldokonta pohľadávok a záväzkov
 • - vedenie pokladničnej knihy
 • - vedenie knihy sociálneho fondu
 • - vedenie agendy krátkodobého a dlhodobého majetku
 • - spracovanie interných dokladov
 • - evidencia DPH
 • - spracovanie priznania DPH za zdaňovacie obdobie
 • - spracovanie ročnej účtovnej závierky a uzávierky
 • - spracovanie daňového priznania k dani z príjmu FO
 • - spracovanie iných druhov daní, ktorým klient podlieha
 • - spracovanie vnútropodnikových smerníc na vedenie účtovníctva


Podvojné účtovníctvo:

 • - kontrola formálnej a vecnej stránky dokladov po stránke účtovnej a daňovej
 • - spracovanie prvotných dokladov podľa postupov účtovania pre podvojné účtovníctvo
 • - vedenie účtovného denníka
 • - vedenie hlavnej knihy a kníh analytickej evidencie
 • - vedenie knihy dodávateľských a odberateľských faktúr
 • - sledovanie saldokonta pohľadávok a záväzkov
 • - vedenie pokladničnej knihy
 • - vedenie knihy cenín a sociálneho fondu
 • - vedenie agendy krátkodobého a dlhodobého majetku
 • - spracovanie interných dokladov
 • - evidencia DPH
 • - spracovanie priznania DPH za zdaňovacie obdobie
 • - spracovanie ročnej účtovnej závierky a uzávierky
 • - spracovanie daňového priznania k dani z príjmu
 • - spracovanie iných druhov daní, ktorým klient podlieha
 • - spracovanie vnútropodnikových smerníc na vedenie účtovníctva


Mzdová agenda:

 • - výpočet miezd zamestnancov podľa platnej legislatívy
 • - zrážky z miezd zamestnancov
 • - spracovanie podkladov pre odosielanie miezd na bankové účty zamestnancov
 • - spracovanie mzdových listov zamestnancov
 • - spracovanie a odosielanie výkazov a podkladov pre odoslanie odvodov do Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, doplnkových dôchodkových sporiteľní a na Daňový úrad podľa platných predpisov
 • - výpočet priemerov pre pracovnoprávne účely
 • - výpočet denných vymeriavacích základov pre náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
 • - spracovanie evidenčných listov dôchodkového poistenia
 • - spracovanie potvrdení pre nárok na nemocenské dávky zamestnancov
 • - spracovanie potvrdení pre nárok na dávku v nezamestnanosti vystúpených zamestnancov
 • - vystavovanie potvrdení o príjme na žiadosť zamestnanca
 • - spracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
 • - spracovanie ročného zúčtovania preddavkov na zdravotné poistenie


Personálna agenda:

 • - administratívu spojenú s prijímaním, zmenami a uvoľňovaním zamestnancov (pracovné zmluvy, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, dohody o zmene pracovnej zmluvy, dohody o rozviazaní pracovného pomeru, zápočtové listy)
 • - vedenie osobných spisov zamestnancov
 • - spracovanie údajov v informačnom systéme
 • - zabezpečovanie plnenia oznamovacej povinnosti vo vzťahu k sociálnej poisťovni (registračné listy fyzickej osoby v listinnej aj elektronickej forme), k zdravotným poisťovniam (oznámenia zamestnávateľa v listinnej aj elektronickej forme)
 • - spracovanie dochádzky vrátane kontroly a evidencie dokladov k neprítomnosti na pracovisku (dovolenkové lístky, priepustky, OČR a PN)

NOVINKY

Člen SAU